Express Mäklarsystem - alla uppdateringar det senaste året

Express Mäklarsystem

- alla uppdateringar det senaste året


Här får du en sammanställning av det senaste årets alla uppdateringar av ditt mäklarsystem. Skumma gärna igenom listan, kanske har du missat något?

Uppdateringarna är sorterade efter följande områden:

CRM
Dokument och Juridik
Administration
Business Intelligence - BI
Nyproduktion
Utland
Övrigt

CRM

Två förbättringar gällande ringlistor
Du kan lägga till en enskild kontakt direkt från översiktssidan på kontakten. Du kan även lägga tillbaka en uppskjuten uppgift till den aktiva ringlistan.


Nyheter i CRM-rapporten
Du kan massuppdatera flera tips och leads samtidigt (särskilda rättigheter krävs). Fliken Kundmöten har uppdaterats med grafik för att visa hitrate och uppföljningsgrad för alla kundmöten i det aktuella urvalet.


Justerade urval på CRM-sidan
Sharktank och ett antal andra urval för uppföljning på sidan CRM är justerade så att enbart uppgifter som är yngre än tre månader visas.


Mer återkoppling vid tipsning
En ny notifiering har tillkommit för skickade tips. Kan även fås som SMS. Notifieringen innehåller information om vilken kontakt tipset gäller, vilken status objektet har och vem som är mäklare.


Massuppdatera återkomster
I CRM-rapporten kan du massuppdatera återkomster (särskilda rättigheter krävs).


Avbokade kundmöten
I CRM-rapporten på fliken Kundmöten finns ett nytt urval för att se avbokade kundmöten. För att ta bort kundmötet helt, använd knappen Ändra händelse på funktionsytan.


Schemalagda händelser - Återkomst till säljaren
Du kan schemalägga så att återkomst till säljaren skapas automatiskt i samband med en viss händelse, t ex ett kundmöte eller när man lämnat offert. Fullständiga rättigheter krävs.


Sharktank - filter för kontor
Sharktank som är en del av CRM-sidan är alltid synlig och vi har lagt till möjligheten att filtrera uppgifterna för respektive kontor som en användare är kopplad till. Tidigare visades sharktanken enbart om det fanns någon uppgift att visa upp.


GDPR och Tjänster - fler filter i kontaktlistan
Nya kolumner och filter i kontaktlistan: ”Info: behandling av personuppgifter” och ”Info: om personuppgiftspolicy via” samt kolumner och filter för ”Tjänster: Förfaller den” och ”Tjänster: Aktiv”.


Verifiering av finansiering och ID - nu tillgängligt för alla våra kunder
Möjligheten att hantera identifiering av spekulanten och verifiering av lånelöfte även när det inte är aktuellt med budgivning finns via en ny knapp.


CRM-rapporten Massuppdatera kundmöten
CRM-rapporten har fått utökad funktionalitet för att massuppdatera även kundmöten. Kräver särskilda rättigheter.


Filter för objektstatus för kundmöten
Fliken Kundmöten i CRM-rapporten har fått ytterligare ett filter för att filtrera på objektstatus, till exempel kundmöten som ej blivit uppdrag.


Förslag på objekt när du bokar ett kundmöte
När du tar emot ett tips, ett lead eller bokar ett kundmöte och ska välja ett objekt så letar Express efter objekt med status Kundbearbetning där den aktuella kunden är säljare och visar detta som förslag.


Potentiell säljare aktiv på nytt
Under Schemalagda händelser kan du välja att skapa återkomst för en potentiell säljare som börjar röra på sig eller blivit ”aktiv på nytt”, till exempel gått på visning eller lagt ett bud. Fullständiga rättigheter krävs för aktivering.


Knapp för ny uppgift på en kontakt
CRM-sektionen på översikten för en kontakt eller spekulant i spekulantlistan eller kontakt i ringlistan har fått en ny knapp där du enkelt kan lägga till en uppgift. Uppgiften syns sedan på CRM-sektionen och på startsidan.


Notifiering till omfördelaren
Notifieringen ”när ett lead eller tips du fördelat kommer tillbaka” är justerad så att den får effekt även då omfördelaren på kontoret är en användargrupp.


Boresan – visningstid synlig på Mina sidor/inloggat läge
När du lägger till en visningstid för ett objekt finns valet om visningen ska vara synlig på Mina sidor/inloggat läge, om du använder den typen av tjänster (till exempel Boresan).


Tips till kontoret
När du skickar ett tips eller ett lead vidare till ett annat kontor skickas det till kontorets primära mottagare/omfördelare i första hand. Men du kan med hjälp av olikfärgade etiketter enkelt välja om leadet ska gå till omfördelaren eller till sharktanken.


Senaste kontakt med kund
På översikten för en kontakt samt på kundkorten och i ringlistor kan du uppdatera det datum du senast hade kontakt med en kund. Det finns även ett nytt filter och kolumn i kontaktlistan för detta.


Kontakter som saknar viktig info
Nu finns flera nya kolumner/filter i kontaktlistan för att kunna söka fram kontakter som saknar viktig info. I nästa steg kanske du vill göra ett utskick eller en ringlista för att bearbeta just dessa. Det finns även ett antal kolumner för att filtrera fram kontakter som du skickat till en extern partner med en särskild typ av leads (till exempel vid banksamarbete).


Ny förbättrad matchning
Matchningen i Express Mäklarsystem är förbättrad och snabbare. Sidan Söker på en kontakt har fått ny design och det går att ha flera sökbegrepp i samma sökprofil. Vi har även infört fasta steg för intervaller (till exempel boarea, pris mm) och lagt till sökbegreppet Radhus. Andra nyheter är att kommuner ritas ut på kartan samt att bockrutan för nyproduktion har tre lägen. Vi inför också en begränsad livslängd för sökprofiler med en standardtid på 2 år, detta pga GDPR. Med anledning av nya matchningen har vi dessutom lagt till ytterligare kolumner och filter i kontaktlistan.


Automatiska sökprofiler
Du som är administratör kan välja att aktivera automatiska sökprofiler dvs att sökprofiler skapas med automatik när en kund bokar in sig på visning.


Utökade sökbegrepp
Utökade sökbegrepp har funnits i matchningen tidigare, det nya är att listan har blivit gemensam för alla mäklarföretag och baseras på de vanligast förekommande begreppen. Bland inställningarna kan du som är administratör välja vilka utökade sökbegrepp som ska visas för olika typer av objekt.


Återkomster i kalendern
Återkomster (till exempel efter ett kundmöte) läggs upp som en uppgift i Express. Du kan välja en tid utöver datumet och då visas återkomsten som en bokning på 30 minuter i kalendern i Express och synkas dessutom över till Outlook, inkl länk till kontakten.


Spekulantbearbetning
Spekulantbearbetning är ett nytt verktyg i Express (aktiveringen kräver administratörsrättigheter). På sidan Spekulanter visar den lilla mätaren upptill hur bearbetningen ser ut på det aktuella objektet och vilken nivå – röd, gul eller grön – som uppnåtts. Varningstrianglar indikerar om uppgifter saknas.


Filtrera bort köpare i kontaktlistan
Med nya kolumnen ”Senaste köp” kan du se när kunden gjorde senaste köpet och med filtret kan du välja att filtrera bort kontakter som är köpare eller varit köpare ett, två eller tre år tillbaka i tiden.


Nya funktioner i kontaktlistan
Flera nya kolumner och filter samt ett verktyg för att massuppdatera kontaktkategori via kontaktlistan (kräver särskilda rättigheter). Med de nya kolumnerna kan du bl a filtrera på återkomster. Det nya filtret ”Söker: Geografi” går att kombinera med andra kolumner och filter.


Återkomster med koppling till objekt
Återkomster som bokas i samband med att du följer upp ett kundmöte får automatiskt med sig kopplingen till objektet som kundmötet gällde.


Ny kontaktlista

Ny kontaktlista med enklare hantering av egna listor, betydligt fler filter, filter med relation till objekt, kolumnval med mera.


Boresan säljare
Integrerat stöd för Boresan Säljare med möjlighet att ta emot information från formulär på Boresan.
Det finns också stöd för att publicera informationsblad, avtal med mera direkt från Express.


Dokument och juridik


Årets kommunalskattesatser
Vi har uppdaterat systemet med kommunalskatt för landets samtliga kommuner.


Nya verktyg för digitala deklarationer
Förutom hjälp med kapitalvinstberäkning samt ifyllda deklarationsblanketter i PDF-format går det att skapa speciella filer som mäklarens kunder kan ladda upp hos Skatteverket (SRU-filer).


Egna texter gällande andelstal/nettoskuldsättning
Vi har infört möjligheten att lägga in egna texter som val till fälten för kommentarer till andelstal och nettoskuldsättning (särskilda rättigheter krävs). Det går fortfarande att redigera texterna manuellt, precis som tidigare.


Ställ in sidfot för andra kontor i kedjan
Sidfotsinställningarna har förbättrats så att det ska vara enkelt att ändra till ett annat kontor i kedjan och göra inställningar för det kontoret.


Förmedlingsuppdraget, ny text i klausulen om fullmakt samt ny hantering av underskrifter vid digital signering
Lantmäteriet har valt att göra en snävare tolkning av den tidigare lydelsen i klausulen om fullmakt, därför har vi förtydligat paragrafen något. Vi har även uppdaterat hanteringen av underskrifter vid digital signering.


Ansökan om in/utträde
Här har vi lagt till namnförtydligande och möjligheten att ha underskriftsrader för två företrädare från föreningen.


Boendekostnadskalkyl
Här kan du ändra priset i själva kalkyldokumentet, detta för att kunna ta fram kalkyler för olika slutgiltiga köpeskillingar.


Fullmakt
Det framgår på fullmakten personnummer för både den som ger och får fullmakt.


Frågelista
Du kan välja om du vill dölja säljarnas namn och underskriftsrader. Samt om du vill visa fullständiga personuppgifter till säljarna, eller bara namn och adress.


Hävningsrätt vid utebliven handpenning
I de fall där det är extra viktigt för säljaren att handpenningen kommer in i tid, så finns möjligheten att ta in en paragraf om detta i köpekontrakt eller överlåtelseavtal. Paragraftexten har nu uppdaterats.


Nytt dokument: Digital ID-kontroll för lokaler
Vi har lagt till dokumentet Digital ID-kontroll även för objektstypen lokal, efter önskemål från användare.


Objektbeskrivningen
Det framgår i objektsbeskrivningen om en förening är Äkta eller Oäkta. TV och Bredband visas under samma rubrik för båda våra produktlinjer. Vi har även uppdaterat knapparna för olika val i dokumentet, men valen i sig är de samma.


Internkontroll - verktyg för compliance och datakvalitet

Vi släpper första delen av en serie verktyg för att stötta arbetet med compliance (regelefterlevnad) och datakvalitet. Det finns en möjlighet att med stopp och varningar förhindra att ett objekt saknar vissa uppgifter när du byter status. Du som är administratör kan välja vilka kontroller som ska vara aktiva och inställningarna gäller för alla kontor om ni ingår i kedja. Rapporten Felaktiga registreringar som tidigare bara funnits i produkten Beslutsstöd har fått sin motsvarighet i Express som en del av en ny rapport med namnet Internkontroll.


Nytt digitalt formulär för kundkännedom
Det finns ett digitalt formulär (liknande frågelistorna) som kan skickas till alla säljare respektive köpare. Säljarna och köparna klickar och skriver själva i formuläret, signerar sedan med BankID varpå det automatiskt skickas in till Express Mäklarsystem (detta blir då ett underlag för din fortsatta riskanalys). Kontakta våra säljare eller support för beställning.


Köpebrev
Vi har gjort om stycket för bevittning så att det tar mindre plats. Du kan exempelvis välja att man bevittnar alla parters namnteckningar, eller bara säljarens.


Nya fastighetsavgifter för 2024
För försäljningar som har tillträde under 2024 finns den nya fastighetsavgiften om 9525 kr för nästa år inlagd. Om du skapar en ny likvidavräkning på ett objekt med tillträde under 2024 kommer den nya avgiften att användas och fördelas mellan parterna, även om du skapade dokumentet innan årsskiftet.


Nya deklarationsblanketter
Vi har uppdaterat kapitalvinstberäkningen och deklarationsblanketterna till 2024 års deklaration (det vill säga objekt sålda under 2023). Du kan välja att även skicka med en så kallad SRU-fil som kunden kan ladda upp hos Skatteverket.


Låsa fält för redigering
Om du i ett dokument vill frångå de uppgifter som per automatik hämtats in från Express, så kan du redigera detta i dokumentet. Men om dokumentet senare uppdateras så försvinner din redigering. Du kan se till att dessa ändringar undantas från uppdateringen genom att låsa fältet. Funktionaliteten finns på likvidavräkningen (och för vissa av er även på era förmedlingsuppdrag).


Administration


Ny startsida för koordinatorer/assistenter, tillträdesgrupper m fl
Ny startsida där användaren kan välja vilka mäklares affärer man vill arbeta med eller följa upp. Sidan innehåller bl a filkar i kronologisk ordning så att användarna kan arbeta med ett uppdrag i ett flöde.


Uppdaterad kalender
Du kan välja att visa kalenderhändelser för flera användare i samma vy. Även röda dagar syns i kalendern så att du inte ska boka in aktiviteter av misstag på dessa dagar.


Ny objektlista
Ny objektlista med enklare hantering av egna listor, betydligt fler filter, filter med relation till kontakter, kolumnval mm.


Automatisk arkivering av objekt
Objekt arkiveras automatiskt. Typexemplet är objekt där det gått 2 år sedan tillträdesdagen. Referensobjekt arkiveras först efter 5 år. För både automatisk och manuell arkivering gäller att samtliga annonserade bilder finns kvar på objektet efter arkiveringen, förstabilden och planskisser behåller sin ursprungliga upplösning medan övriga annonserade bilder sparas om med låg upplösning. Ej annonserade bilder tas bort helt och hållet.


Utökad loggning av e-post
Du kan fälla ut och se hela texten för e-post som skickas från Express.


Rensa bland dina notifieringar
Det finns en knapp överst i notifieringarna för att "markera alla som lästa”. Klickar du på den så nollställer du och släcker därmed den röda cirkeln med antalet olästa notifieringar. Via kugghjulet kommer du åt dina personliga inställningar för notifieringar. Vi har även ökat antalet notifieringar som du kan se och scrolla ned till i listan från 16 till 100 st.


Kopiera fokusområden
Fokusområden på kontor och användare kan användas för att se till att leads från webben hamnar hos rätt kontor eller rätt mäklare direkt utan omvägar. Det finns en funktion för att kopiera fokusområden från en användare till en annan, eller från ett kontor till ett annat. Det går också att kopiera från ett kontor till en användare och tvärtom.


Kundomdömen
Vi har utökat det maximala antalet tecken (från 80 till 500) som kan skrivas in på de kommentarer från kund som går att lägga in där ni administrerar användare.


Tambur - ny hantering av låneuppgifter
Kopplingen till Tambur är helt omgjord och med det även sidan Lån och Pant, som är mer översiktlig. Express synkar kontinuerligt med Tambur sedan du klickat på Tambur-knappen (som även finns på sidan Lån och Pant). Mer precisa lösenuppgifter kommer att landa in i Express inför tillträdet. De lån som kommer ifrån Tambur kan du inte redigera (eller radera), men det går att markera om de ska lösas eller inte. Du kan fortfarande lägga till lån manuellt, i de fall då det finns lån som inte hanteras i Tambur. Tänk på att pantbrev på fastigheter inte hämtas från eller synkas med Tambur. Det fortsätter du alltså att hantera som idag, genom fastighetsutdrag.


Redigera föreningsinformation på ett objekt
Vi förbättrar vår hantering av föreningsinformationen på ett enskilt bostadsrättsobjekt. Du kan välja om du (som tidigare) vill använda föreningsinformationen från föreningen, eller om du istället vill anpassa denna för det enskilda objektet. Föreningsinformationen kommer att fortsätta att hämtas in från föreningen precis som idag, men du kan sedan välja att skriva över denna på objektet (utan att informationen på föreningen eller andra objekt påverkas). Vi har även flyttat om och grupperat olika typer av information på sidan Förening på ett objekt.


Tid för kontraktsskrivning när du gör om spekulant till köpare
När du lägger till en spekulant som köpare via knappen ”Lägg till som köpare” visas en funktionsyta där du kan komplettera med vissa uppgifter. Här kan du även lägga in tidpunkten för kontraktsskrivningen.


Fokusområden - se om de överlappar eller lämnar vita fläckar
Den som ansvarar för fokusområden kan se alla fokusområden utritade på kartan, för till exempel användarna på ett kontor eller kontoren i en kontorsgrupp.


Fokusområden - tagga område som enbart fokusområde
Områden som enbart ska fungera som fokusområden t ex för uppdelning av leads, kan läggas in under Områden och taggas som fokusområden. Denna taggning medför att de inte dyker upp som alternativ när man lägger in områden för sökprofiler eller områden på objekt.


Utskicksmallar - tydligare gränssnitt
I verktyget för att administrera utskicksmallar har vi gjort justeringar i listan till vänster så att du ser tydligare om en mall är åtkomlig för alla kontor eller enbart ett visst kontor. Du kan också se om en mall är en originalmall, anpassad mall eller en anpassad kontorsmall.


Utskicksmallar - ny datakoppling: Handpenningsdag
Utskicksmallarna har fått ytterligare en datakoppling som fyller i handpenningsdagen i en mall för e-post eller sms.


Byte av kontor spärrat på annonserade objekt
För produktlinjen Mäklarsystem (ej Säljstöd/Capitex) har vi spärrat så att du behöver ha fullständiga rättigheter för att ändra kontorstillhörighet på annonserade objekt. Detta för att undvika problem som kan uppstå på webben eftersom kontorsbytet ger objektet ett nytt ID i databasen. Om objektet aldrig varit annonserat på någon extern marknadsplats går det bra att ändra även för användare med lite färre rättigheter.


Välj ditt personliga färgtema i Express
För dig som jobbar mycket framför skärm och föredrar så kallat ”dark mode” finns det stöd för det och möjlighet att välja bland ett antal olika färgteman.


Skapa nytt Tambur-ärende
Tidigare har du behövt vända dig till oss för att vi ska radera kopplingar mot Tambur åt dig, men detta kan du själv göra i samma Tambur-meny på sidan Lån och pant där du startar, ser logg och kan uppdatera Tamburärenden. Du kan även ta bort ärendet (även lån och lösenkostnader tas bort).


Administrera intagskällor
Produktlinjen Säljstöd har ett fullt fungerade verktyg för att administrera intagskällor. Användare med fullständiga rättigheter kan därmed lägga till nya och arkivera intagskällor som inte längre ska användas.


Sortera områdesbilder
Vi har nu lagt till möjligheten att sortera områdesbilder, vilket görs på samma ställe där du administrerar dina områden.


Händelser i kalendern för extra kontaktperson
Du som är extra kontaktperson på ett objekt ser händelser (visningar, kontraktsdag, m fl) i din kalender. Vill du inte se dessa händelser när du enbart är extra kontaktperson så finns en personlig inställning för det under inställningarna för E-post och kalender.


Kommuner som fokusområden
Det är möjligt för kontor och användare att välja kommuner som fokusområden.


Arkivera kontor
Du kan arkivera ett kontor som upphört med verksamheten och kontoret syns då inte heller i listor. När du arkiverar ett kontor så nollställs vissa inställningar på kontorskortet och det kan finnas andra inställningar som kan behöva ses över. Det finns möjlighet att återaktivera ett arkiverat kontor.


Kontakttjänster med kontoret som avsändare
Det är möjligt att ha kontoret som avsändare för tjänsterna Ditt bostadsvärde och Slutpriser i området. Det finns en ny signaturmall för dessa e-postutskick från kontoren och för de utskick som görs med SMS finns en ny gemensam inställning.


Tillägg och avdrag med olika momssatser
Du kan välja momssatser och kategori för tillägg och avdrag. Detta är ett steg mot att göra produktlinjerna mer lika varandra. Det saknas just nu en rapport där du kan se en sammanställning för flera objekt, planen framåt är att vi bygger ut provisionsrapporter i verktyget Insights.


Business Intelligence - BI


Ny rapport för leadskällor
Vi har lagt till en rapport för leadskällor (särskilda rättigheter krävs) där du ser hur de fördelar sig i en period. Rapporten visar antal och andel inkommande leads, andel sålda, summa provision samt andelen provision för de sålda objekten i perioden. Rapporten går att filtrera på flera olika sätt.


Förbättrat filter för vems data i rapporter
I rapporterna CRM, Utfall mot budget och Budgetifyllnad har vi lagt in ett nytt, kraftfullt filter för att välja vems eller vilkas data som ska visas i rapporten. Du kan till exempel välja tips eller leads som tillhör användarna i en viss användargrupp eller plocka ihop en grupp av användare eller kontor direkt i filtret genom att söka och välja.


Ny rapport – Insights
Du som har fullständiga rättigheter hittar rapporten Insights i ”Business Intelligence” (fd Rapporter). Insights består av flera olika rapporter och det är lätt att byta mellan olika rapporter, att byta grupperingar, objekttyp och vyer (tabell, karta, graf) med mera. Du kan analysera geografisk data, till exempel var du har högst hitrate eller högst provision - byt till kartvy så ser du en heatmap som visar tydligt hur nyckeltalet ser ut i ditt område. Du kan också analysera extern data från SCB för inkomstnivåer, objekttyper och åldersfördelning.


Nyproduktion


Ändrat förhandsavtal för nyproduktion
Med anledning av en ny bestämmelse i Fastighetsmäklarlagen finns det en ny paragraf i bokningsavtalet som gäller uppgifter kring bygglov.


Intervaller för pris, avgift och storlek
Vi har lagt in en ny sektion på sidan Beskrivningar på ett projekt där du kan ange intervaller för pris, avgift och storlek på bostäderna i projektet. De intervaller du fyller i kommer att visas på webben och de ”överrider” uppgifterna som hämtas från bostäderna.


Löpande intäkter och intäkter för projektet
Om provision utgår löpande efterhand som du utför vissa moment i säljprocessen finns ett nytt verktyg. Du lägger upp olika mallar för löpande intäkter per objekt som motsvarar de moment ni avtalat om (till exempel ”första bindande avtal”, ”materialval” och så vidare). Du anger provision för respektive moment och kan sedan massuppdatera valda objekt från mallen.


Särskild lista för projekt
I samband med uppdateringen av listorna för objekt och kontakter har vi lagt till en särskild lista för projekt. Listan har fått en egen knapp i huvudmenyn. Som standard har vi lagt in extra kolumner som Namn (projektnamn), Producent och Säljare.


Utland


Utland - nya filter i kontaktlistan
Det finns nya kolumner och filter i kontaktlistan för Lead score, köpare, Språk och Nationalitet. För Lead score, köpare finns även kolumner och filter för ”Lead score, köpare: kontor”, ”Lead score, köpare: ändrad av” och ”Lead score, köpare: ändrat”.


Utland - Språk och nationalitet i ringlistor
I ringlistor och på spekulantsidan där du kan skriva in namn och kontaktuppgifter för en kund finns det möjlighet att även välja språk och nationalitet.


Utland - flera handläggare på en kontakt
Det finns möjlighet att vara flera handläggare på en kontakt. När du tar emot ett lead, får ett visningsmöte tilldelat dig, en återkomst eller lägger in en kund på ett objekt där du är handläggare så adderas du som övrig handläggare på kontakten och syns då i Köparresan. Det går även att filtrera på Handläggare i kontaktlistan.


Utland - ta bort en övrig handläggare på en kontakt
Vi har kompletterat med en funktion för att ta bort en användare som finns med som övrig handläggare men som inte längre har behov av att arbeta med kontakten eller se den i sin Köparresa.


Övrigt


Inloggning - ökad säkerhet
Antalet it-attacker av olika slag är något som hela tiden ökar. För att öka säkerheten så kan du som har företagskonto hos Microsoft enkelt ändra så att du kan logga in i Express Mäklarsystem via Microsoft i stället.


Hemnets andelsstatistik
För att säkra upp att bostäder som inte annonseras på Hemnet ändå förs över till Hemnets slutpris- och andelsstatistik, finns en möjlighet att slå på funktionen Schemalagd annonsering i Express. Hemnet uppdaterar andelsstatistiken med slutpriserna som förs över men inte den delen där Hemnets besökare kan se slutpriser. Detta görs bara om annonsen läggs ut innan objektet blir sålt.


Byta status till Ej intresserad
Vi har justerat så att när du byter status till Ej intresserad på en spekulant som lagt bud så blir buden annullerade. I steget innan - där du bekräftar att du vill byta status - visas en orange varningsskylt om det finns några bud så att du får en chans att ångra dig.


Prognos för säljstart
Objekt har fått ett nytt fält under Uppdraget på sidan Affären där du kan sätta ett datum för när du bedömer att det blir säljstart. Tanken är att det ska betraktas som en riktlinje och bedömning i första hand och inte som en hård deadline, därav ordet prognos. Datumet visas på startsida #2 i en kolumn under Säljarresan på fliken Förbered försäljning.


Uppdaterad design för vissa sidor på Gårdar och Kommersiella objekt
Sidorna för byggnader och hyresgästförteckning har fått uppdaterad design och funktionalitet för autospar för kommersiella fastigheter. Även sidan Byggnader för gårdar.

 

Alla våra nyhetsbrev hittar du på vår hemsida under menyn Senaste Nytt, om du vill ha ytterligare information om uppdateringarna ovan.Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar