Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V43 2022


Välkommen till en ny version!

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem finns nya fält för bostadsrättens indirekta andel av föreningens lån, en uppgift som enligt nya mäklarlagen måste finnas tillgänglig för konsument fr o m 1 jan 2023. Vidare finns nu möjlighet att schemalägga annonser. Vi har lagt till en ny rapport för intagskällor och uppdaterat rapporten Lagerstatus. Vi har även gjort en del ändringar i Mäklarjournalen, lagt in ett nytt fält för tillträdesinformation samt gjort ett antal mindre dokumentändringar. Läs mer om nyheterna nedan.

Nyheten finns tillgänglig i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 26 okt 2022


Bostadsrättens andel av föreningens lån

Vid årsskiftet träder de första delarna av det paket av lagändringar som kallas för “Tryggare bostadsrätt” i kraft. För Express Mäklarsystems del innebär det att vi lägger till två nya fält för att kunna ange det nya nyckeltalet för bostadsrättens indirekta andel av föreningens lån. Tanken är att underlätta för en konsument att kunna göra en bättre jämförelse mellan två olika lägenheter.Observera att lagen inte anger HUR värdet ska beräknas, bara ATT det ska anges i objektsbeskrivningen. En tolkning är att det skulle kunna räknas ut så här (men branschförbunden överväger att gå ut med en rekommendation):


Föreningens räntebärande skulder, minus föreningens räntebärande tillgångar och likvida medel, multiplicerat med andelstal (andelstalet för avgift).

Exempel: Tänk er att en förening har 100 miljoner kr i lån, och 10 miljoner kr i tillgångar. Du ska då multiplicera 90 miljoner med den tilltänkta lägenhetens andel av årsavgift om 1,5% (0,015) = 1 350 000 kr. Det är siffrorna från den senaste årsredovisningen man normalt utgår ifrån.

VIKTIGT! Saker ni behöver tänka på kring nettoskuldsättning:

  • Ni kommer att behöva lägga till uppgiften på era webbeskrivningar.
  • Ni kommer att behöva lägga till uppgiften i era tryckta beskrivningar.
  • Alla mäklare måste lära sig räkna ut det nya nyckeltalet. (Räkna med att det tar lite mer tid den första gången, eftersom årsredovisningsposterna kan vara flera och inte heter precis som i ovan förenklade förklaring).
  • Vid årsskiftet bör denna uppgift finnas på alla objekt, därför är det lämpligt att du som fastighetsmäklare planerar in att i december uppdatera de objekt som inte blir sålda innan dess. Det är dock helt OK att börja ange detta nyckeltal redan innan årsskiftet.


Ändringar i dokument på grund av denna lagändring, tex i objektsbeskrivning och värdeutlåtande kommer i en release i november.


Upplåten mark och utrymmen

Notera även att vi har bytt rubrik på det existerande fältet för upplåten mark, så att rubriken nu innefattar både mark och andra utrymmen (till exempel ett garage eller ett förråd). Detta för att det bättre ska motsvara den nya lagtexten. Precis som tidigare är det viktigt att förtydliga om marken eller utrymmet faktiskt är upplåten med bostadsrätt eller inte.


Schemalagd annonsering

Nytt i denna version är att du nu kan schemalägga annonsering av objekt. Med scheman kan du bestämma att en viss typ av objekt ska annonseras på vissa marknadsplatser och i en bestämd ordning. Du kan ange om schemat ska gälla t ex enbart bostadsrätter, ej nyproduktion, enbart en viss grupp av kontor eller enbart objekt med vissa försäljningssätt. Vill du ha en fördröjning och lägga ut annonsen en viss tid på dagen går det också bra. Scheman lägger du upp under Inställningar, Administration och Schemalagd annonsering och du behöver vara administratör för att komma åt inställningen.


För mäklaren som kommer in på sidan Marknadsföring kommer det tydligt framgå om någon marknadsplats är schemalagd och vad som triggar i gång annonsen. Vill du starta upp en annons i förväg så går det såklart bra. Skulle det vara så att du kommer överens med säljaren om andra marknadsplatser eller annan ordning så finns en möjlighet att helt exkludera objektet från schemaläggning via inställningarna på sidan Marknadsföring.Tillträdesinformation

För att förenkla dina förberedelser av tillträdet och minska risken för att något glöms bort, så har vi nu lagt till ett nytt fält för interna anteckningar avseende tillträdet. Dessa nya anteckningar är alltså helt oberoende av de val du gjort av tillträdesplats. Vi har även gjort en del tekniska förbättringar kring hanteringen av tillträdesplats, för att undvika fel.


Rapport för intagskällor

Vi har lagt till ytterligare en värdefull rapport i Express. I den nya rapporten Intagskällor får du en bra bild över hur de olika intagskällorna fördelar sig i en period. Dels i fråga om inflödet via antal och andel kundmöten. Dels i fråga om antal och andel sålda, summa provision samt andelen provision för de sålda objekten i perioden. Man kan filtrera på kontorsgrupper, kontor eller enskilda handläggare och även på objektstyp, uppdragstyp och nyproduktion. Som vanligt gällande rapporter är det rättigheter som avgör vilka rapporter du kan se i Express.Tillägg i rapporten Lagerstatus

I rapporten Lagerstatus har vi lagt till ytterligare en flik med rubriken ”På gång in”. Där kan du skapa dig en bild över det som är på gång in i lagret. Urvalet är alla objekt med status Kundbearbetning som skapats senaste 12 månaderna och utöver antalet så ser man kolumner för ”varav med kundmöten”, ”varav med offert” samt ”provisionsprognos”.
Ändring i Mäklarjournalen

Vi har lagt till en helt ny punkt och vi har ändrat på journalpunkten om kundkännedom. Dels rör det sig om en textändring, så att texten även passar in i de fall då du gör digital ID-koll, och dels för att visa på att du faktiskt gör vissa övriga kontroller samtidigt. Ett exempel på det är att vi nu nämner att du frågar kunden om de är en person i politiskt utsatt position (det finns en blankett för vanliga kundkännedomsfrågor som du kan skicka till kunden och få signerad digitalt).

Så här ser den nya texten för Kundkännedom - ID-kontroll säljare ut:
“ID-kontroll utförd av samtliga säljare samt eventuella företrädare för dessa. Verifikat på ID-kontrollen har sparats. Lagkravet om grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom och PEP-kontroll samt riskbedömning har utförts.”

Så här ser den nya texten för Kundkännedom - ID-kontroll köpare ut:
“ID-kontroll utförd av samtliga köpare samt eventuella företrädare för dessa. Verifikat på ID-kontrollen har sparats. Lagkravet om grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom och PEP-kontroll samt riskbedömning har utförts.”

Sedan har vi även lagt till en helt ny punkt för att i journalen dokumentera att man även löpande under förmedlingsuppdraget har varit uppmärksam på kundkännedom och risken för penningtvätt.

Så här ser den nya texten för Kundkännedom - Löpande åtgärder ut:
“Fastighetsmäklaren har med utgångspunkt i ett riskbaserat förhållningssätt, löpande under förmedlingsuppdraget varit uppmärksam på affärsförbindelsen avseende kundkännedom och för att motverka penningtvätt. Exempelvis:

- Om någon part är att betrakta som en PEP.
- Verklig huvudman.
- Affärsförbindelsens (försäljningens/köpets) syfte och art och finansiering.
- Gjord riskbedömning.
- Varit uppmärksam på oförklarliga avvikande transaktioner eller upplägg.

Mäklaren har dokumenterat åtgärderna för att uppnå kundkännedom och arbetet mot penningtvätt i separat dokumentation.”

 

Dokumentändringar

Vi har i denna version gjort flera rättningar och förbättringar efter återkoppling från våra användare.
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar